گروه شرکت های آراد
رباتیک - صدور حکم نمایندگی
۱. نام و نام خانوادگی  
۲. شهر محل نمایندگی  
۳. ایمیل صحیح  
۴. شماره همراه  
رباتیک - صدور معرفی نامه نهادها و مراکز آموزشی
۲. شهر محل نمایندگی  
۱. نام و نام خانوادگی  
۳. ایمیل صحیح  
۴. شماره همراه  
۵. اگر متنی برای معرفی نامه
مد نظرتان است آنرا بنویسد.
 
۶. نام مرکز مورد نظرتان  
۷. سمت مخاطب
۸. نام و نام خانوادگی مخاطب  
رباتیک - صدور گواهی پایان دوره دانش پژوهان
۱. نام و نام خانوادگی شما  
۲. نام شهر محل نمایندگی  
۳. شماره تلفن همراهتان  
۴. اسامی دانش پژوهان
(هم فارسی هم انگلیسی)
 
۵. نام مدیر و نام مرکز آموزشی  
۶. طرح گواهی پایان دوره
۷. مربوط به دوره
۸. مبلغ واریزی هزینه (تومان)  
۹. شماره پیگیری
(عددی ۵ یا ۶ رقمی است)
 
رباتیک - صدور تقدیرنامه مدیران طرف قرارداد
۱. نام و نام خانوادگی شما  
۲. نام شهر محل نمایندگی تان  
۳. شماره تلفن همراه  
۴. نام مرکز طرف قرارداد  
۵. نام مدیر مرکز طرف قرارداد